facebook1
EuroVerba Media on LinkedIn
Home /  Glosar
Glosar

Pentru o mai bună înţelegere a domeniului traducerii şi interpretării şi pentru a înţelege exact ceea ce vă doriţi în materie de traducere/interpretare, astfel încât să puteţi formula o cerere avizată din partea EuroVerba Media sau a oricărei alte agenţii similare, vă invităm să alocaţi câteva minute pentru a studia terminologia şi tipurile de servicii oferite. Vă invităm să ne contactaţi pentru clarificări.

Descriere Menţiuni
1. Categorie de limbi străine

Limbile străine se împart în mai multe categorii, în funcţie de dificultate, răspândire, numărul de cunoscători, etc. Categoriile de limbi sunt tarifate diferenţiat.

Categoria 1: limbi de circulaţie internaţională: engleză, franceză, spaniolă, italiană.

Categoria 2: germană, maghiară, rusă

Categoria 3: alte limbi decât cele enunţate

2. Colaţionare

Operaţiune care constă în actualizarea unei traduceri mai vechi. Această operaţiune implică o comparaţie între documentul vechi şi cel nou.

În cazul în care ambele documente sunt în format MS Word şi colaţionarea se poate face automat, prin funcţia de comparare a documentelor, atunci se facturează doar noul text tradus. În cazul în care formatele documentelor nu permit această comparaţie automată, atunci facturarea se face în funcţie de numărul de pagini înmulţit cu jumătate din tariful normal pentru limba respectivă.

3. DTP

(DTP = desktop publishing) Activitatea de realizare a unui aspect complex al unui document, cu ajutorul unor programe de calculator specializate. În cadrul acestei activităţi, textului i se adaugă fotografii, grafice, diverse ilustraţii, se aranjează pe coloane, etc. pentru redarea exactă a formatului iniţial al documentului pe care clientul îl predă în format needitabil (în PDF, ca fişier grafic sau în format tipărit).

Facturarea se face la numărul de ore. Tarifarea se face pentru cel puţin o oră de lucru.

4. Editare imagini

Aceasta este o operaţiune de modificare a unor ilustraţii sau grafice din textul dvs. care nu sunt accesibile electronic (de ex. grafice, diapozitive, diagrame, inserate ca imagine, şi care trebuie să conţină text în limba-ţintă).

Tarifarea se face pentru cel puţin o oră de lucru.  În funcţie de valoarea lucrării, se poate renunţa la perceperea unui onorariu pentru editarea de imagini (sub forma unui discount).

5. Instalaţie de sonorizare

Este o instalaţie complexă, fără de care nu se poate desfăşura interpretarea simultană. Instalaţia include cabina interpreţilor, microfoane fixe şi mobile, lavaliere, receptori cu căşti pentru participanţii care doresc să audă traducerea discuţiilor, mixere audio, dotări pentru înregistrarea audio/video a discuţiilor, etc. Uneori mai sunt necesare şi oricare dintre următoarele: videoproiector, ecran, pointer, flipchart, laptopuri, sistem de votare, etc.

Preţul final depinde de dotările necesare pentru evenimentul dvs., de numărul de zile, etc. EuroVerba Media vă poate pune la dispoziţie, prin partenerii săi, oricare dintre aceste echipamente, dar numai împreună cu servicii de interpretare.

6. Interpret

Tarifarea se face pentru cel puţin o oră de lucru.  În funcţie de valoarea lucrării, se poate renunţa la perceperea unui onorariu pentru editarea de imagini (sub forma unui discount).

A se vedea diferenţa dintre traducător, care traduce în scris, şi interpret, care „traduce” verbal.

7. Interpretare consecutivă

Activitate care constă în interpretarea (traducerea orală) a unor discursuri, prelegeri, cursuri, etc. şi în cadrul căreia interpretul intervine alternativ cu vorbitorul. Prin urmare, participanţii audiază alternativ vorbitorul şi interpretul. Acest gen de interpretări prezintă avantaje şi dezavantaje: avantajele ar fi acelea că permite o interacţiune directă între vorbitori şi participanţi, conferă un plus de dinamism evenimentului respectiv, clarificările se obţin mult mai repede din partea vorbitorilor, nu necesită întotdeauna instalaţie de sonorizare, şi – având în vedere intervalul mai mare de timp între intervenţii – vorbitorii au la dispoziţie un timp de gândire mai mare spre a-şi formula mai bine discursul. Dezavantajele sunt acelea că – intervenind un nou vorbitor (interpretul) – timpul alocat întâlnirii/cursului/ seminarului, etc. se dublează. De asemenea, dacă nu există instalaţie de sonorizare, mesajele unora dintre vorbitori pot fi înţelese distorsionat, unii interpreţi îşi pot pierde vocea sau pot fi intimidaţi, etc.

Tarifarea se face la numărul de zile de lucru, dar nu mai puţin de o jumătate de zi. Pentru interpretări care depăşesc trei ore/zi, sunt necesari doi interpreţi. Pentru serviciile de interpretare furnizate în afara localităţii de domiciliu a interpretului/interpreţilor, clientul plăteşte (sau decontează) toate cheltuielile ocazionate de deplasarea interpretului (transport, cazare, masă), plus încă o sumă de natură să acopere timpul alocat deplasării la locaţia de lucru. Însă această sumă se poate negocia în funcţie de numărul de zile lucrate.

8. Interpretare în şoaptă

Reprezintă o traducere simultană „în şoaptă” [în mediul nostru de lucru i se mai spune şi whispering (din engleză) sau chuchotage (sau franceză)], pe care interpretul o realizează chiar la urechea „beneficiarului”, stând lateral sau în spatele acestuia.

Tarifarea se face la numărul de ore/zile, dar nu mai puţin de o oră/jumătate de zi. Pentru serviciile de interpretare furnizate în afara localităţii de domiciliu a interpretului/interpreţilor, clientul plăteşte (sau decontează) toate cheltuielile ocazionate de deplasarea interpretului (transport, cazare, masă), plus încă o sumă de natură să acopere timpul alocat deplasării la locaţia de lucru. Însă această sumă se poate negocia în funcţie de numărul de zile lucrate.

9. Interpretare la notariat

Această activitate constă în servicii de interpretare în faţa notarului, oferite unor beneficiari care au nevoie să dea declaraţii, să întocmească împuterniciri, pentru care este nevoie de prezenţa unui traducător/interpret autorizat.

Tarifarea se face la numărul de ore, dar nu mai puţin de o oră.

10. Interpretare la poliţie

La poliţie interpretul/traducătorul autorizat este necesar cetăţenilor străini cărora li se solicită declaraţii, clarificări, etc. în cadrul unor anchete.

Tarifarea se face la numărul de ore, dar nu mai puţin de o oră.

11. Interpretare la starea civilă

În această situaţie, interpretarea este necesară în cazul în care unul dintre soţi este străin şi trebuie să poată conversa cu ofiţerul stării civile prin intermediul interpretului. La sfârşitul ceremoniei, interpretul semnează şi el documentele oficiale şi aplică şi ştampila proprie. Uneori este necesară prezenţa interpretului/traducătorului atunci când naşii sau alţi invitaţi sunt străini.

Tarifarea se face la numărul de ore, dar nu mai puţin de o oră.

12. Interpretare la videoconferinţe

Interpretarea în cadrul videoconferinţelor este de tip „consecutiv”. Acest serviciu devine necesar atunci când videoconferinţa implică discuţii cu parteneri de afaceri străini sau sunt audiaţi martori străini, etc.

Tarifarea se face la numărul de zile de lucru, dar nu mai puţin de o jumătate de zi.

13. Interpretare prin apel în conferinţă

Acest gen de interpretare se desfăşoară într-un cadru mai informal şi poate necesita anumite dotări tehnice mai speciale, care să permită participarea simultană a mai multor interlocutori pe o linie telefonică, VOIP sau prin Yahoo Messenger, Skype sau alte asemenea sisteme. Interpretul nu se deplasează la o anumită locaţie, putând fi contactat telefonic oriunde s-ar afla.

Tarifarea se face la numărul de ore, dar nu mai puţin de o oră.

14. Interpretare simultană

Acest gen de interpretare este mai special, întrucât necesită instalaţie de sonorizare (cabina interpreţilor, microfoane, receptori cu căşti pentru participanţii care doresc să audă traducerea discuţiilor, mixere audio, dotări pentru înregistrarea audio/video a discuţiilor, etc.). După foarte multe păreri, este cel mai avantajos tip de interpretare pentru un curs, congres, seminar, conferinţă, etc., pentru că interpreţii traduc în timp real, simultan cu vorbitorul, nu se pierde mesajul, nu se prelungeşte timpul dedicat evenimentului, nu se intervine în niciun fel în desfăşurarea evenimentului respectiv, interpreţii se pot ajuta reciproc fără ca acest lucru să se sesizeze în sala de conferinţă, etc. Singurul „dezavantaj” ar fi preţul, care totuşi nu este mult superior preţului unei instalaţii de sonorizare mai simple (gen microfoane + boxe).

Tarifarea se face la numărul de zile de lucru, dar nu mai puţin de o jumătate de zi. Pentru interpretări care depăşesc două ore/zi, sunt necesari doi interpreţi. EuroVerba Media poate asigura şi servicii de sonorizare prin partenerii săi. Pentru serviciile de interpretare furnizate în afara localităţii de domiciliu a interpretului/interpreţilor, clientul plăteşte (sau decontează) toate cheltuielile ocazionate de deplasarea interpretului (transport, cazare, masă), plus încă o sumă de natură să acopere timpul alocat deplasării la locaţia de lucru. Însă această sumă se poate negocia în funcţie de numărul de zile lucrate.

15. Încheiere de legalizare

Constituie o certificare prin care notariatul autentifică îndeplinirea unui act notarial; în cazul nostru este confirmat faptul că semnătura aparţine traducătorului autorizat. Notarul nu certifică conformitatea traducerii cu originalul, iar parafa şi semnătura notarului nu constituie o garanţie pentru calitatea traducerii. Aceasta cade exclusiv în sarcina traducătorului.

Vezi Nr. 16, „Onorariul notarului”.

16. Însoţire

Serviciu care constă în însoţirea unui turist, om de afaceri, consultant, etc. în cadrul unor vizite pe care acesta le poate avea într-un oraş sau într-o anumită regiune.

Tarifarea se face la numărul de ore/zile, dar nu mai puţin de o oră. Pentru serviciile de interpretare furnizate în afara localităţii de domiciliu a interpretului/interpreţilor, clientul plăteşte (sau decontează) toate cheltuielile ocazionate de deplasarea interpretului (transport, cazare, masă), plus încă o sumă de natură să acopere timpul alocat deplasării la locaţia de lucru. Însă această sumă se poate negocia în funcţie de numărul de zile lucrate.

17. Localizare

Activitate constând în traducerea interfeţei de lucru a unui program de calculator în limba din ţara unde este utilizat.

Tariful se negociază în funcţie de volumul de lucru, gradul de specializare a limbajului, etc.

18. Onorariul notarului

Este onorariul solicitat de notariat pentru legalizarea unei traduceri (sau pentru alte servicii notariale).

Onorariul este diferit de la un notariat la altul. Preţul pentru un document tradus într-un singur exemplar este de 15 lei + TVA. Pentru fiecare exemplar suplimentar, se adaugă câte 5 lei + TVA. Acestea sunt preţurile minime. Notariatele au o marjă valorică a acestor onorarii, stabilite prin lege, însă valoarea exactă rămâne la discreţia acestora.

19. Pagină

Unitatea de măsură a traducerilor în România. O pagină standard la EuroVerba Media numără 2000 de caractere cu spaţii. Alte firme măsoară pagina la 1800 de caractere sau 1500 de caractere sau la 300 de cuvinte sau tarifează la număr de cuvinte (aşa cum se procedează în marea majoritate a ţărilor europene).

Traducerile scrise „simple” (care nu sunt legalizate sau autorizate) se măsoară în pagini la 2000 de caractere cu spaţii. Traducerile autorizate se tarifează la pagină de original, dar nu mai puţin de o (1) pagină.

20. Relegalizare

Este un serviciu care constă în obţinerea pentru client a unei traduceri autorizate care a mai fost solicitată şi anterior.

Nu se achită din nou preţul traducerii, ci doar onorariul notarului, plus o taxă negociată între agenţia de traduceri şi client.

21. Retroversiune

Traducerea unui text din limba maternă într-o limbă străină. De dragul convenţiei şi al evitării confuziei, traducere se referă în cadrul acestui site şi la „retroversiune”.

Tarifarea se face la fel ca la traducere.

22. Revizie lingvistică

Un serviciu suplimentar traducerii, care constă în citirea textului final de către unor vorbitor nativ, astfel încât eventualele stângăcii ale traducătorului să fie corectate. Prin această revizie se asigură, de asemenea, şi consecvenţa terminologică.

În cele mai multe situaţii, acest preţ dublează valoarea traducerii, însă aveţi garanţia unei calităţi impecabile a traducerii.

23. Revizie tehnică

Un serviciu suplimentar traducerii, care constă în citirea textului final de către unor profesionist în domeniul tehnic respectiv, astfel încât eventualele erori de terminologie tehnică să fie corectate. Prin această revizie se asigură, de asemenea, şi consecvenţa terminologică.

În cele mai multe situaţii, preţul pentru revizia tehnică este de 50% din valoarea traducerii.

24. Subtitrare

Traducerea dialogurilor dintr-un film artistic sau a prezentării, în cazul unui documentar, inserată ca text la baza imaginii.

25. Tarif

Este preţul unitar perceput pentru un serviciu furnizat de o agenţie de traduceri (pentru o pagină, o zi de interpretare, o relegalizare, etc.)

Negociabil, poate varia în funcţie de valoarea comenzii.

26. Tehnoredactare

Tehnoredactarea sau paginarea reprezintă o operaţiune de aranjare în pagină a unui document, astfel încât traducerea să fie oglinda originalului. Se realizează în MS Word, şi doar pentru formate simple. Pentru formate complexe, se utilizează servicii de DTP, care sunt tarifate diferite.

Tarifarea se face la oră.

27. Text sursă

Reprezintă textul original, care este tradus.

28. Text ţintă

Reprezintă produsul final al procesului de traducere.

29.Traducător

Conform DEX-ului, traducătorul este o „persoană specializată în traducerea textelor scrise”.

A se vedea diferenţa dintre traducător, care traduce în scris, şi interpret, care „traduce” verbal.

30. Traducător autorizat

Traducător autorizat de către Ministerul Justiţiei sau Ministerul Culturii pentru realizarea de traduceri notariale. Absolvenţii de limbi străine obţin aceste autorizaţii pe baza unui dosar. Celelalte categorii de absolvenţi trebuie să susţină un examen, care se dă pe perechi de limbi, în două sesiuni ordinare anuale, şi în sesiuni extraordinare, contra cost.

Ca fapt divers, faptul că un traducător este autorizat nu constituie o garanţie privind calitatea serviciilor sale, la fel cum faptul că un traducător nu este autorizat nu înseamnă că traducătorul respectiv are o prestaţie de proastă calitate. EuroVerba Media vă pune la dispoziţie traducători testaţi în timp, care vă pot oferi calitatea pe care o doriţi.

31. Traducere

Transpunerea unui text dintr-o limbă străină în limba maternă (sau altă limbă)

32. Traducere „la prima vedere”

Acest gen de serviciu este solicitat destul de rar, fiind necesar doar în situaţii de urgenţă maximă. Traducătorul se deplasează la sediul clientului traduce verbal un anumit text.

Tarifarea se face la numărul de ore, dar nu mai puţin de o oră.

33. Traducere asistată de calculator

Acest gen de serviciu este solicitat foarte rar în România, pentru că el necesită utilizarea unui program de calculator foarte costisitor, pe care marea majoritatea a traducătorilor nu-l deţin (program de traducere asistată de calculator, gen SDL Trados, DejaVu, etc.). Atunci când solicită traducătorilor să utilizeze un astfel de soft, clientul trebuie să furnizeze şi o listă prestabilită de traduceri ale unor formulări şi cuvinte, un fel de glosar salvat într-un format electronic special, de natură să asigure consecvenţa lingvistică, precum şi traducerea unor anumiţi termeni sau formulări conform doleanţelor exprese ale clientului (pentru a respecta un anumit limbaj tehnic, corporatist, etc.). Acest gen de traducere se pretează foarte bine proiectelor mari, la care participă foarte mulţi traducători, şi care trebuie livrate în termen foarte scurt, precum şi proiectelor cu întindere mare în timp.

EuroVerba Media poate genera un astfel de glosar contra cost, pe baza unei liste agreate cu beneficiarul.

34. Traducere autorizată

Acestea sunt traduceri realizate de traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei sau Ministerul Culturii, pentru care nu se solicită încheiere de legalizare din partea unui notar. Deci, practic, traducerea nu poartă decât semnătura şi ştampila traducătorului.

Preţul acestor traduceri variază în funcţie de categoria de limbi şi în funcţie de volumul de lucru.

35. Traducere după suport audio/video

Este un gen de traducere realizată în scris, pe baza unui text iniţial existent în format audio/video. Textul final se livrează în format electronic (MS Word).

A nu se confunda cu subtitrarea, care implică tehnici şi facilităţi tehnice aparte.

36. Traducere legalizată

Acestea sunt traduceri realizate de traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei sau Ministerul Culturii, pentru care este necesară o încheiere de legalizare din partea unui notar.

Preţul acestor traduceri variază în funcţie de categoria de limbi şi în funcţie de volumul de lucru.

37. Traducere simplă

Acestea sunt traduceri realizate de traducători autorizaţi sau neautorizaţi, pentru care nu este necesară o încheiere de legalizare din partea unui notar. Textul se predă de către beneficiar prin email/fax/fotocopie şi traducerea/retroversiunea se predă înapoi beneficiarului în forma dorită de acesta.

Tarifarea se face la 2000 de caractere, plus alte servicii suplimentare.

38. Traducere tehnică

Acestea sunt traduceri specializate în domenii de natură tehnică (mecanică, petrol şi gaze, chimie, medicină, etc.)

Pe lângă serviciul de traducere, se recomandă şi angajarea serviciului de revizie tehnică sau realizarea acestei revizii de către colectivul beneficiarului. Altfel, agenţia de traduceri poate fi legată doar de obligaţia de diligenţă, beneficiarul asumându-şi eventualele probleme legate de traducere.

39. Zi de interpretare

În mod normal, o conferinţă/un seminar/curs, etc. durează opt ore, care includ şi două pauze de cafea şi o pauză de prânz: aceasta este „ziua” de interpretare. Se recomandă ca, pentru orice angajament care depăşeşte două ore, să se utilizeze doi interpreţi.

Serviciile angajate în afara interpretării (traduceri scrise, transport, asistenţă la vizitare după program, interpretare la cină, etc.) se agreează şi se facturează în plus faţă de „ziua” de interpretare.  Orele suplimentare se plătesc proporţional cu ziua de lucru. De asemenea, trebuie ştiut că orice angajament cu durata între 0-4 ore se consideră a fi jumătate de zi, şi se facturează în consecinţă, şi orice angajament de 4-8 ore se facturează ca zi întreagă.

 
Copyright © 2001 - 2022. Euroverba. Powered by Emiral Media